ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

ПРО НАДАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

редакція від 01.06.2021

 

м. Кропивницький

Фізична Особа Підприємець Бурянов Костянтин Володимирович (надалі - Оператор), який належним чином зареєстрований відповідно до законодавства України, є оператором телекомунікацій, який належним чином зареєстрований відповідно до законодавства України, та включений до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій,

керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб (надалі – «Абонент»), які звернуться у встановленому цим Договором порядку до Оператора, укласти  цей Публічний договір (оферту) про надання телекомунікаційних послуг  (надалі – «Договір»), відповідно до Закону України «Про телекомунікації», Закону України «Про захист прав споживачів», Цивільного та Господарського кодексів України, Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг (надалі – «Правила»), Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, інших умов і правил та нормативно-правових актів, що регламентують діяльність у сфері телекомунікацій, на наступних умовах.

 

Терміни,  що  використовуються  у цьому Договорі  мають наступне значення:

 

Публічна оферта – пропозиція Оператора (викладена на Сайті Оператора), адресована невизначеному колу фізичних осіб, укласти договір на визначених умовах.

Договір – договір про надання телекомунікаційних послуг, укладений між Оператором та Абонентом на умовах Публічної оферти в момент Акцепту Абонентом її умов.

Акцепт – повне та безумовне, беззастережне прийняття Абонентом умов Публічної оферти та Правил. Порядок Акцепту визначений статтею 2 цього Договору.

Оператор - суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій із правом або на умовах договору на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж.

Абонент  –  споживач  телекомунікаційних  послуг,  що  отримує телекомунікаційні послуги на умовах цього Договору, яким передбачається підключення до  Телекомунікаційної  мережі  Кінцевого  обладнання,  що  перебуває  у  його власності або користуванні.

Абонентське відгалуження – ділянка кабельної̈ мережі, яка обмежена, з одного боку кінцевим обладнанням Абонента, а з іншого боку – точкою підключення до основної телекомунікаційної мережі Оператора (головного кабелю з якого проводиться надання послуги доступу до мережи інтернет).

Кінцеве  обладнання  —  встановлене  у  Абонента  обладнання (маршрутизатор, комп’ютер тощо), необхідне для отримання Послуги та призначене для з’єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг з доступу до Інтернет. Кінцеве обладнання Абонента повинно мати виданий в установленому порядку документ про підтвердження відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій та/або використання радіочастотного ресурсу та бути включеним до переліку технічних засобів, що можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах, або Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватись на території України.

Мережевий ідентифікатор – індивідуальний набір цифр та/або символів, присвоєний Кінцевому обладнанню Абонента в Телекомунікаційній мережі/Інтернеті.

МАС-адреса - унікальний ідентифікатор мережевого пристрою Абонента (мережева карта, інший пристрій).

Логін  — унікальний алфавітно-цифровий набір символів, що ідентифікує користувача комп'ютерної мережі і разом із паролем використовується операційною системою для надання йому дозволу на з'єднання з комп'ютерною системою та визначення його прав доступу до ресурсів мережі. Логін має бути унікальним в межах даної системи.

IP – адреса Абонента – динамічна IP-адреса Абонента, що використовується для передавання даних Абонентом через Телекомунікаційну мережу Оператора.

Сайт Оператора – офіційна веб-сторінка Оператора в Інтернет, яка знаходиться за адресою www.imperial.net.ua, та є основним джерелом інформування Абонентів.

Особистий  кабінет  —  апаратно-програмний  комплекс, вхід на який здійснюється через Сайт Оператора,  користуючись  яким, Абонент  може  самостійно  змінювати  Тарифні  плани  та  параметри  Послуги, отримувати інформацію щодо обсягів наданих Послуг та самостійно замовляти Послуги.

Особовий рахунок – рахунок в автоматизованій системі розрахунків Оператора, на якому фіксуються платежі Абонента та суми грошових коштів, списані з платежів Абонента в якості оплати за Послуги. Особовий рахунок має унікальний номер.

Баланс особового рахунку – різниця між двома сумами грошових коштів в певний момент часу, в який визначається баланс Особового рахунку. Перша сума складається з грошових коштів, внесених на Особовий рахунок до моменту часу, в який визначається баланс особового рахунку; інша сума – складається із грошових коштів, списаних з Особового рахунку до моменту часу, в який визначається баланс Особового рахунку.

Тарифний план або Тариф – сукупність цінових умов/пропозицій, запропонованих Абоненту Оператором, щодо вартості, умов та обсягу надання певних Послуг, правила їх застосування, способи розрахунків, особливості тарифікації̈, та інша інформація, які затверджуються Оператором самостійно.

Телекомунікаційна мережа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, кабелю, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.

Підключення (відключення) кінцевого обладнання - з'єднання (від'єднання) Кінцевого обладнання або абонентського вводу до (від) Телекомунікаційної мережі.

Телекомунікаційна послуга (послуга) - продукт діяльності Оператора, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій.

Послуга з доступу до Інтернет - забезпечення можливості з’єднання Кінцевого обладнання споживача (абонента) з Інтернетом (забезпечення можливості доступу до інформаційних і комунікаційних ресурсів Інтернет), включаючи послуги передачі з даних, послуги електронної пошти та інші послуги з використанням Телекомунікаційної мережі.

INTERNET або Інтернет – всесвітня інформаційна система загального доступу, а саме – сукупність телекомунікаційних мереж та засобів для накопичення, обробки, зберігання та передавання даних, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

Заява про приєднання – документ у письмовому вигляді, який підписується Абонентом одразу після підключення Оператором Кінцевого обладнання Абонента до обладнання Оператора,  містить  в  собі  обов’язкові  реквізити  Абонента,  дату та адресу підключення (надання) Послуг та основні технічні характеристики Послуг.

Розрахунковий період –  період, який дорівнює місяцю, протягом якого Сторони здійснюють виконання цього Договору.

Пункт закінчення телекомунікаційної мережі - місце стику (з'єднання) Телекомунікаційної мережі та Кінцевого обладнання.

Приміщення Абонента – приватний житловий будинок, квартира, приміщення, присадибна ділянка, офіс, торгівельний салон або будь-яке інше приміщення, які належать Абоненту на праві власності або використовується Абонентом на підставі оренди.

Місце надання Послуг - конкретно визначена Абонентом адреса, за якою він бажає отримувати телекомунікаційні послуги та яка особисто визначається Абонентом у Заяві про приєднання до Договору.

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Оператор зобов’язується надавати Абоненту на платній основі телекомунікаційні послуги з використанням відповідних стандартів і технологій (надалі – Послуги) відповідно до обраних Абонентом Тарифів або Тарифних планів із числа встановлених/запропонованих Оператором (надалі – Тарифи), а Абонент користується і своєчасно оплачує їх вартість відповідно до цього Договору, Тарифів, Умов надання телекомунікаційних послуг Оператора (надалі – Умови), інших умов і правил та нормативно-правових актів, що регламентують діяльність у сфері телекомунікацій. Надання Послуг починається після повної сплати Абонентом оплати за перший Розрахунковий період щодо замовлених  Послуг  при підключенні до телекомунікаційної мережі Оператора (надалі – мережа) відповідно до діючих на момент підключення Тарифів.

1.2. Послуги за цим Договором надаються цілодобово сім днів на тиждень, якщо інше не визначено домовленістю між Сторонами.

1.3. Вимоги до якості Послуг по даному Договору визначаються як такі, які повинні відповідати звичайним вимогам, які пред’являються до таких Послуг, загальним критеріям якості. Технічні характеристики та параметри, що використовуються для надання Послуг за Договором встановлені в Умовах та Заяві про приєднання.

1.4. Фактичне отримання Абонентом певної Послуги та користування нею означає, що така  Послуга була замовлена Абонентом з урахуванням, в т.ч.  положень   невід’ємних частин Договору.

1.5. Тимчасове припинення чи інше обмеження Оператором в наданні Послуг допускається в порядку, встановленому чинним законодавством України та Договором.

1.6. Послуги надаються Абоненту за адресою, зазначеною у Заяві про приєднання до цього Договору.

1.7. Послуга надається за умови наявності технічної можливості підключення Абонента до мережі Оператора

 

2. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Цей Договір укладається шляхом Акцепту (приєднання) Абонента до цього Договору.

2.1.1. Абоненти, які раніше отримували Послуги від Оператора на підставі письмового договору, приєднуються до цього Договору шляхом оплати Послуг Оператора та/або шляхом продовження користування Послугами Оператора. Такими діями Абонент також підтверджує актуальність наданої раніше Оператору інформації про себе.

2.1.2. Абоненти, які вперше звертаються за наданням Послуг до Оператора, приєднуються до цього Договору шляхом надання Оператору заповненої та підписаної Заяви про приєднання до цього Договору, яка після її отримання Оператором стає невід’ємною частиною цього Договору, та підтверджується шляхом оплати Послуг Оператора. Заява про приєднання до Договору заповнюється у письмовій формі і подається Оператору в офісі Оператора або представнику Оператора під час підключення Кінцевого обладнання Абонента до телекомунікаційної мережі.

2.2. Абонент, який вчинив зазначені вище дії та приєднався до цього Договору, цим підтверджує, що він ознайомлений та погоджується з умовами цього Договору.

 

3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ТЕХНІЧНІ УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Умови надання Послуг:

3.1.1. Замовлення Абонентом Послуг в зоні надання Оператором таких Послуг і наявність у Оператора технічної можливості надання Абоненту Послуг.

3.1.2. Укладення Абонентом з Оператором цього Договору.

3.1.3. Використання Абонентом для отримання Послуг налаштованого Кінцевого обладнання та програмного забезпечення.

3.1.4. Оплата Абонентом Послуг Оператору.

3.1.5. Реєстрація Абонента в мережі із використанням Мережевих ідентифікаторів Абонента.

3.2. Оператор надає Абоненту IP-адресу, яка є Мережевим ідентифікатором Кінцевого обладнання Абонента в мережі Оператора.

3.3. У разі технічної необхідності Оператор має право змінити протягом 1 (одного) робочого дня Мережеві ідентифікатори Кінцевого обладнання Абонента шляхом надання Абоненту нових Мережевих ідентифікаторів.

3.4. Оператор розпочинає надання Послуг Абоненту після виконання Абонентом умов надання Послуг, підключення Кінцевого обладнання Абонента до обладнання Оператора, надання Мережевих ідентифікаторів Абоненту, попередню оплату вибраних послуг/тарифів.

3.5. Оператор надає Абоненту Послуги за часовою схемою: цілодобово, протягом строку дії цього Договору, відповідно до параметрів замовлених Абонентом Послуг.

3.6. Абонент замовляє Послуги у порядку, передбаченому цим Договором.

3.7. Оператор здійснює облік наданих Послуг та здійснених Абонентом оплати за такі Послуги.

3.8. Технічні характеристики Послуг відповідають замовленим Абонентом параметрам Послуг.

3.9. Умови, порядок та строки припинення надання Послуг (окремих їх видів) та відновлення їх надання, зокрема:

3.9.1. Абонент має право на тимчасове припинення надання Оператором Послуг на строк, вказаний у письмовій заяві Абонента, але не більше ніж на 2 (два) місяців, на підставі письмової заяви, наданої Оператору, не пізніше ніж за 7 (сім) робочих днів до запланованої дати тимчасового припинення надання Оператором Послуг, або у разі наявності технічної можливості у Оператора. У заяві слід вказати причину та бажаний строк тимчасового припинення надання Послуг. При цьому, абонентна плата за вказаний у заяві період нараховується та сплачується на умовах, зазначених на Сайті Оператора.

3.9.2. Оператор має право тимчасово припинити надання Послуг Абоненту у зв'язку з заборгованістю Абонента на суму понад 1,00 грн. за отримані Послуги або у зв'язку із закінченням коштів за передплачені Послуги. Надання Послуг відновлюється Оператором після повного усунення Абонентом підстав для тимчасового припинення надання Послуг.

3.9.3. Оператор має право припинити, у встановленому законодавством порядку, надання Послуг у разі, якщо протягом 10 днів після відправлення Абоненту повідомлення про кінцевий строк оплати не надійшло підтвердження про оплату.

3.9.4.Оператор має право припинити надання Послуг Абоненту на час запланованого профілактичного обслуговування мережі (профілактичних, ремонтних чи інших робіт) попередньо сповістивши про це Абонента шляхом розміщення на Сайті Оператора або Особистому кабінеті Абонента відповідної інформації, не менше ніж за 5 (п’ять)  робочих днів до початку проведення таких робіт. Сумарний час профілактичного обслуговування не повинен перевищувати 24 (двадцяти чотирьох) годин упродовж місяця. Перерва в наданні Послуг понад встановлений строк компенсується Оператором шляхом продовження надання Послуг у наступному Розрахунковому періоді на такий строк.

3.9.5. Оператор має право припинити надання Послуг Абоненту у випадку порушення Абонентом вимог законодавства щодо експлуатації Кінцевого обладнання, в т.ч. й для надання Послуг третім особам, а також виявлення фактів несанкціонованого втручання Абонента в роботу та/або використання телекомунікаційних мереж або технічних засобів Оператора.

3.9.6. Оператор інформує Абонента про зміну Переліку Послуг та Тарифів на Послуги шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Оператора не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до введення таких змін у дію.

3.9.7. Оператор інформує Абонента про перерви у роботі телекомунікаційних мереж на час запланованого профілактичного обслуговування мережі шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Оператора / Особистому кабінеті Абонента або шляхом направлення відповідного смс Абоненту не менше ніж за 5 (п’ять)  робочих днів до початку проведення таких робіт.

3.9.8. Оператор інформує Абонента про аварії на телекомунікаційних мережах та орієнтовні строки відновлення надання Послуг шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Оператора протягом 48 (сорока восьми) годин з моменту, коли Оператору стало відомо про виникнення аварії на телекомунікаційних мережах або по телефону у разі звернення Абонента.

3.9.9. Оператор інформує Абонента про скорочення переліку або припинення надання Послуг відповідно до законодавства, припинення діяльності з надання Послуг відповідно до законодавства, вимоги щодо підключення та використання Кінцевого обладнання, умови отримання або припинення надання Послуг у випадку надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану тощо, природних явищ, природних катаклізмів, зону надання Оператором Послуг, іншу інформацію шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Оператора у строки, передбачені законодавством.

3.10. Оператор розглядає заяви та скарги Абонента протягом місяця з моменту звернення Абонента. Відомості про контактні телефони, поштові та електронні адреси, за якими Абонент може звернутися з питань надання Послуг до Оператора, а також до Національної комісії з питань регулювання зв'язку України, Державної інспекції зв'язку, зазначені у цьому Договорі та на Сайті Оператора.

3.11. У приміщенні Абонента Підключення кінцевого обладнання проводиться шляхом стандартного кабелевводу (звичайний отвір над дверима, проте його місце може бути змінене проектом будинку та/або приміщення або за згодою Абонента). Якщо даний отвір не дозволяє зробити прокладку кабелю (заблокований будь-чим), то працівник Оператора визначить, за вказівками Абонента, де буде пробурений новий отвір діаметром 6-14 мм для прокладання кабелю. При цьому Оператор не несе відповідальності за можливі наслідки свердління в приміщенні Абонента (попадання в труби, електропроводку і тому подібне).
У разі Підключення кінцевого обладнання в приватному будинку Абонента, кабель проводиться повітряним шляхом від найближчої опори ліній електропередачі до місця на фасаді будинку, вказаного Абонентом, за допомогою спеціальних кріплень, або підземним, через пвх трубу діаметром від 20 мм, що заздалегідь прокладається Абонентом.

3.12. В приміщенні Абонента монтажно-кабельні роботи по Підключенню кінцевого обладнання проводяться працівниками Оператора у попередньо визначений день, за згодою Абонента.

3.12.1. Кінцівка кабелю обтискається з'єднувачем ( в разі оптичного кабелю розварюється на патчкорд), подальше косметичне опорядження та роботи з прокладання кабелю Абонент здійснює самостійно;

3.12.2. Проведення монтажно-кабельних робіт на території Абонента або внесення з ініціативи Абонента змін до проведених монтажно-кабельних робіт здійснюється працівниками Оператора за Тарифами встановленими Оператором відповідно до тарифів Оператора на ті чи інші додаткові послуги.

3.13. У разі пошкодження абонентської проводки (в договорі визначена як Абонентське відгалуження) за межами квартири, офісу, торгівельного салону, приватного будинку разом з земельною ділянкою інших приміщень з земельними ділянками, що з’єднує Телекомунікаційну мережу Оператора з кінцевим обладнанням Абонента, усунення пошкодження відбувається за рахунок фінансів Оператора та Абонента в пропорції 50% на 50% відсотків (витрати діляться порівну між сторонами даного договору). Оператор сповіщає Абонента про його долю витрат, необхідних для відновлення пошкодженого кабелю (рахунок з переліком матеріалів і вартістю робіт працівників, розміщується в кабінеті Абонента, або особисто надається в офісі Оператора). Абонент сплачує свою долю витрат по відновленню пошкодженого кабелю Оператору, а останній проводить роботи по закупівлі та прокладенню придатного до використання кабелю і з’єднує його зі своєю мережою і кінцевим обладнанням Абонента.

3.14. Абонент зобов’язаний утримувати абонентську проводку (Абонентське відгалуження) у справному стані в межах - земельної ділянки на якій розташований приватний житловий будинок або інше приміщення з земельною ділянкою, квартири, офісу та торгівельного салону з прилеглою земельною ділянкою, присадибної ділянки (адреса вказана в заяві про приєднання до мережі Оператора). В разі пошкодження проводки, що знаходиться на вищевказаній території, Абонент сплачує повну вартість робіт та матеріалів необхідних для відновлення проводки і надання йому послуг Оператором згідно даного договору.

3.15. Оператор зобов’язаний утримувати належну йому телекомунікаційну мережу у справному стані. В разі пошкодження телекомунікаційної мережі Оператор за свої кошти відновлює робочий стан своєї мережі.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Оператор має право на:

4.1.1. Тимчасове припинення у встановленому порядку надання Послуг Абоненту у зв'язку з заборгованістю Абонента на суму понад 1,00 грн. за отримані Послуги або у зв'язку із закінченням коштів за передплачені Послуги, або припинити надання Послуг у разі, якщо Абонент не погасив заборгованість у встановлений відповідно до законодавства строк після відправлення повідомлення про кінцевий строк оплати.

4.1.2. Скорочення переліку або припинення надання Послуг Абоненту у разі порушення ним цього Договору або законодавства у сфері телекомунікацій.

4.1.3. Припинення діяльності з надання Послуг відповідно до законодавства.

4.1.4. Не підключення та/або відключення підключеного до телекомунікаційної мережі кінцевого обладнання Абонента у разі відсутності документів про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, а також в інших випадках, визначених законодавством.

4.1.5. Проведення профілактичних, ремонтних чи інших робіт телекомунікаційних мереж та іншого обладнання, що використовується для надання Послуг, з повним або частковим обмеженням надання Послуг попередньо сповістивши про це Споживача шляхом розміщення на Сайті Оператора відповідної інформації, не менше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до початку робіт. Сумарний час профілактичного обслуговування не повинен перевищувати 24 (двадцятичотрирьох) годин упродовж місяця.

4.1.6. Змінювати та встановлювати Тарифи на оплату Абонентом Послуг, розмістивши повідомлення про це на Сайті Оператора, не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до їх запровадження. У випадку непогодження Абонента з новими Тарифами він має право достроково припинити дію Договору, письмово попередивши про це Оператора не пізніше ніж за п’ять днів до введення нових Тарифів. У випадку неотримання Оператором у вказані строки повідомлення про відмову від Договору від Абонента Тарифи вважаються прийнятими Абонентом. Припинення дії Договору за бажанням Абонента відбувається в обумовлені даним пунктом строки виключно за наявності посилання в повідомленні про підстави припинення Договору, а саме непогодження зі зміною Тарифів, в інших випадках діють умови та строки припинення Договору обумовлені статтею 7 цього Договору.

4.1.7. У випадку виявлення Оператором нетипового навантаження на Телекомунікаційну мережу Оператора (вірусні програми, різкий ріст трафіку Абонента, понад трафік, передбачений обраним Абонентом Тарифним планом), яке спричинене Абонентом, Оператор має право обмежити обсяг трафіку або надання Послуг до з’ясування обставин такого навантаження.

4.1.8. Тимчасово припиняти надання Послуг частково (сервіси передачі даних тощо) або повністю у випадках:

а) несплати або несвоєчасної оплати Абонентом  Послуг   відповідно до обраних ним Тарифів чи наявності заборгованості Абонента за отримані Послуги - тимчасово припинити надання Послуг та/або припинити надання Послуг у разі, якщо протягом 10-ти днів після відправлення повідомлення про кінцевий строк оплати не надійшло підтвердження про оплату;

б) використання Абонентом на комерційній основі або у інший спосіб, ніж це передбачено Договором, Тарифами  та/або Умовами, свого Кінцевого обладнання в т.ч. й для надання Послуг третім особам тощо;

в) несанкціонованого втручання Абонента в роботу та/або використання мережі або технічних засобів Оператора; 

г) отримання письмової заяви чи усного звернення Абонента;

д) проведення Оператором ремонтних чи профілактичних робіт;

е) встановлення факту розсилання Абонентом спаму.

є) порушення Абонентом вимог законодавства щодо експлуатації Кінцевого обладнання.

ж) виникнення стихійного лиха та виняткових погодних умов (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту), надзвичайної ситуації, введення надзвичайного чи воєнного стану відповідно до законодавства (непереборна сила на яку не впливає жодна з сторін і яка не залежить від волі учасників даного договору);

з) навмисні або недбалі дії третіх осіб (не оператор і не абонент), що призвели до унеможливлення виконання сторонами умов договору про надання або отримання послуг (транспортна пригода, крадіжка, пошкодження з хуліганських або інших мотивів, несанкціоноване втручання або підключення та інші дії, що призвели до невиконання умов договору однією із сторін).

Надання Послуг може бути відновлено після повного усунення Абонентом або Оператором вищезазначених підстав, що призвели до припинення подачі або отримання послуг по доступу до мережі інтернет.

4.1.9. У випадку нецензурного телефонного або особистого спілкування Абонента з представниками Оператора, останні мають право здійснювати спілкування з таким Абонентом виключно через Особистий кабінет.

4.1.10. Залучати третіх осіб до виконання юридичних та інших дій пов’язаних із наданням Абоненту Послуг та отриманням платежів за Договором без погодження таких дій з Абонентом.

4.1.11. Реалізацію інших прав відповідно до законодавства.

4.1.12. Вилучати кінцеве обладнання Оператора, яке надавалося абоненту на правах безоплатної оренди, про що було складено окремий акт «Приймання-передачі обладнання», якщо Абонент не сплачує щомісячні послуги Оператора протягом більше ніж 2-х місяців, тобто не виконує пункт 4.4.1 цього договору.

4.1.13. Залишати за собою виключне право керування взаємодією кінцевого обладнання абонента з партнером надання послуги «Інтернет + TV» , якщо абонент хоч раз користувався послугою «Інтернет + TV».

4.1.14. Здійснювати запис телефонних розмов між Оператором та Абонентом при зверненнях Абонента до Оператора з метою виконання Договору, пред’явлення претензій, а також отримання довідкової інформації про Послуги, та на власний розсуд використовувати такі записи.

4.1.15. У безспірному (безакцептному) порядку списувати та переміщати помилково зараховані на Особовий рахунок Абонента грошові кошти.

4.1.16. Без згоди Абонента змінювати параметри маршрутизації.

4.1.17. Встановлювати умовами Тарифних планів та/або акцій, що проводитимуться Оператором, обмеження по кількості підключень Послуг за однією адресою, додаткові умови підключення та користування Послугами тощо.

4.1.18. Передати виконання своїх обов’язків за цим Договором третій особі у порядку, встановленому законом

4.2. Оператор зобов’язаний:

4.2.1. Інформувати Абонента про перелік сертифікованого абонентського обладнання, яке можна підключати до телекомунікаційної мережі загального користування (на запит Абонента).

4.2.2. Попереджати Абонента про скорочення переліку або припинення надання Послуг, відключення їх Кінцевого обладнання у випадках і порядку, передбачених цим Договором та законодавством.

4.2.3. Надавати Послуги за встановленими показниками якості відповідно до нормативних документів у сфері телекомунікацій, умов цього Договору, умов надання Послуг з додержанням вимог Правил та інших актів законодавства.

4.2.4. Забезпечувати правильність застосування Тарифів на Послуги та своєчасне інформування Абонента про їх зміну.

4.2.5. Надавати Послуги у строки, передбачені цим Договором та законодавством.

4.2.6. Направляти своїх працівників за викликом Абонента для усунення пошкоджень абонентського обладнання, абонентської лінії, виконання інших робіт за наявності посвідчення з фотокарткою, скріпленого печаткою, із зобов'язанням пред'являти посвідчення Абоненту.

4.2.7. Вживати відповідно до законодавства заходів із забезпечення таємниці інформації, що передається телекомунікаційними мережами, конфіденційності інформації про Абонента та Послуги, які він отримав чи замовляв.

4.2.8. Інформувати Споживача про строк, при настанні якого може бути припинено надання послуг, на які не нараховується щомісячна плата і які потребують постійного використання ресурсів телекомунікаційних мереж, якщо споживач не користувався цими Послугами.

4.2.9. Оператор зобов'язаний усувати пошкодження власної Телекомунікаційної мережі протягом 72 (сімдесят двох) годин з моменту подання Абонентом    заявки    щодо    пошкодження телекомунікаційної мережі.

4.2.10. Нести інші обов'язки відповідно до законодавства.

4.3. Абонент має право на:

4.3.1. Дострокове розірвання цього Договору за умови попередження Оператора не менш ніж за 30 (тридцять) календарних днів до такого розірвання. Даний договір може бути розірвано по домовленості сторін і в менші строки (1 день). У разі якщо розірвання ініційовано Абонентом по причині його особистого бажання і він наполягає у припинені дії договору з Оператором на протязі 1 дня (на момент розірвання договору Абонент отримує послугу і Оператором не порушено умов даного договору) то сплачена Абонентом попередня оплата за користування послугою до мережі інтернет йому не повертається.

4.3.2. Своєчасне отримання замовлених Послуг встановленої якості.

4.3.3. Отримання від Оператора відомостей про отримані Послуги у порядку, встановленому законодавством.

4.3.4. Обмеження Оператором доступу Абонента до окремих видів Послуг на підставі його заяви та технічних можливостей Оператора у встановленому порядку.

4.3.5. Самостійну зміну Тарифного плану надання Послуг. Ця функція знаходиться в Особистому кабінеті Абонента на Сайті Оператора але не більше одного разу на місяць.

4.3.6. Відмову від Послуг у порядку, встановленому цим Договором.

4.3.7. Переоформлення Договору на ім'я одного з членів своєї сім'ї відповідно до порядку, встановленого законодавством.

4.3.8. Оскарження неправомірних дій Оператора згідно із законодавством.

4.3.9. Реалізацію інших прав відповідно до законодавства.

4.4. Абонент зобов’язаний:

4.4.1. Сплачувати замовлені Послуги у розмірах, порядку та в строки, встановлені цим Договором та відповідно до законодавства.

4.4.2. Повідомляти у місячний строк Оператора про зміну обов'язкових реквізитів, передбачених у договорі.

4.4.3. Не допускати підключення Кінцевого обладнання, яке не має документа про підтвердження відповідності;

4.4.4. Не допускати використання кінцевого обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку.

4.4.5. Не допускати використання на комерційній основі Кінцевого обладнання та абонентських ліній для надання телекомунікаційних послуг третім особам.

4.4.6. Утримувати у справному стані Кінцеве обладнання та абонентські лінії (Абонентське відгалуження) в межах - приватного житлового будинку та його земельної ділянки, присадибної ділянки (інших приміщень з земельними ділянками), квартири, приміщення, офісу, торгівельного салону та прилеглої до них території за яку відповідає Абонент.

4.4.7. Повідомляти, у тому числі письмово, на запит Оператора про тип Кінцевого обладнання, що використовується для отримання Послуг.

4.4.8. Терміново повідомляти про будь-які збої або погіршення якості в роботі, за телефоном, зазначених в статті 9 цього Договору.

4.4.9. Надавати відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" згоду на обробку персональних даних, необхідну для укладення Договору та надання Послуг.

4.4.10. Забезпечити уповноваженим представникам Оператора вільний доступ до телекомунікаційної мережі та абонентському відгалуженню з метою їх обстеження, ремонту та технічного обслуговування після надання представниками Оператора відповідного посвідчення.

4.4.11. Не здійснювати модернізацію та/або програмування Кінцевого обладнання, яке може вплинути на тарифікацію Послуг в мережі Оператора або на функціонування мережевого обладнання Оператора.

4.4.12. Самостійно вживати всіх необхідних заходів щодо безпечності інформації, яка передається через Інтернет.

4.4.13. Не здійснювати дій, які прямо не заборонені умовами цього Договору, але можуть бути кваліфіковані як втручання в мережу Оператора.

4.4.14. Своєчасно оновлювати антивірусні програми з метою захисту власного комп’ютера.

4.4.15. Не використовувати мережеві ідентифікатори третіх осіб, не фальсифікувати мережеві ідентифікатори, не використовувати неіснуючі мережеві ідентифікатори, не замовляти та не пропонувати розсилання спаму, не розсилати спам, не здійснювати та не сприяти здійсненню будь-яких дій, які заважають роботі інших абонентів та Послуг або нормальному функціонування обладнання Оператора.

4.4.16. Систематично, не рідше 1 разу на 7 (сім) календарних днів, перевіряти наявність повідомлень Оператора на Сайті Оператора. Абонент приймає на себе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення із будь-якими повідомленнями Оператора на Сайті Оператора.

4.4.17. Після припинення надання послуг повернути Оператору надане у користування телекомунікаційне обладнання і абонентське відгалуження, а у випадку втрати відшкодувати його вартість.

4.5. Абоненту суворо заборонено:

4.5.1. Встановлювати обладнання та використовувати Послуги в цілях, відмінних від особистих, домашніх та в інших цілях, пов’язаних із здійсненням Абонентом підприємницької діяльності.

4.5.2. Відправляти мережею Інтернет інформацію, яка за своїм змістом суперечить вимогам чинного законодавства.

4.5.3. Використовувати Інтернет для розповсюдження матеріалів, що відносяться до порнографії, паплюжать людську гідність, пропагують насильство та екстремізм, розпалюють расову, національну або релігійну ворожнечу, переслідують хуліганські та шахрайські цілі.

4.5.4. Здійснювати спроби несанкціонованого доступу до ресурсів Інтернет, проведення та участі в мережевих атаках та мережевому зломі, за виключенням випадків, коли атака на мережевий ресурс здійснюється з явного дозволу власника або адміністратора цього ресурсу.

 

5. ЦІНИ (ТАРИФИ) НА ПОСЛУГИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 

5.1. Надання Послуг здійснюється на умовах 100% передоплати за Розрахунковий період, яка здійснюється не менш ніж за 5 (п’ять) робочих днів до початку відповідного Розрахункового періоду в національній валюті згідно Тарифів Оператора затверджених згідно із законодавством. 

5.2. Вартість зміни Тарифу оплачується в розмірі встановленому Оператором згідно Тарифів, які розміщені на Сайті Оператора.

5.3. Авансові платежі, що надійшли від Абонента, витрачаються на покриття щомісячних витрат згідно обраного Абонентом Тарифного плану.

5.4. Сторони дійшли згоди, що Абонент здійснює оплату Послуг згідно Тарифу, обраного з переліку який встановлений Оператором та розміщений на Сайті Оператора. 

5.5. Оплата здійснюється перерахуванням коштів на поточний рахунок Оператора на підставі реквізитів цього Договору та/або з використанням Абонентом форми рахунку, що міститься на Сайті Оператора чи будь-яким іншим доступним способом відповідно до законодавства та при наявності у Оператора такої можливості. Всі платежі в рамках цього Договору здійснюються Абонентом з обов’язковим зазначенням прізвища, ім’я, по-батькові Абонента та номеру особового рахунку Абонента наданого Оператором, що необхідно для повної ідентифікації Абонента.

5.6. Зменшення Абонентом оплати не здійснюється для випадків, що передбачені п. 4.1.5, а також для випадків короткочасних перерв тривалістю менше 48 (сорока восьми) годин. Тимчасове припинення надання Послуг не звільняє Абонента від обов’язку їх оплати відповідно до Договору та діючих  на момент оплати Тарифів та Умов.

5.7. У випадку прострочення Абонентом здійснення оплат згідно цього Договору Оператор має право призупинити надання послуг Абоненту до повної сплати.

5.8. Після погашення Абонентом заборгованості з оплати Послуг, надання яких тимчасово припинено, Оператор протягом двох робочих днів після погашення заборгованості відновлює надання Послуг, висунувши, за наявності технічної необхідності, вимогу, що стосується повторного підключення.

5.9. Невикористання Послуг Абонентом не може бути підставою для їх несплати.

5.10. Для забезпечення можливості безперервного отримання замовлених та активованих Послуг, а також для забезпечення наявності постійної можливості здійснювати замовлення Послуг у будь-який час, Абонент має право вносити на свій Особовий рахунок грошові кошти у розмірі більшому, ніж передбачено Тарифним планом.

5.11. Облік обсягу спожитих послуг (трафіка) здійснюється за допомогою засобів Оператора. Укладаючи цей Договір, Абонент визнає, що він згоден визнавати як цілком вірні дані Оператора щодо обсягу спожитих послуг. Сторони домовились, що застосування Абонентом власних засобів обліку обсягів отриманих Послуг не відбуватиметься.

5.12. За час, протягом якого Послуги не надавались з вини Абонента, плата за надання Послуг нараховується в повному обсязі.

5.13. За час, коли стались стихійне лихо та виняткові погодні умови, або дії третіх осіб, що призвели до припинення надання послуги доступу до мережі інтернет, Абоненту не нараховується оплата за тимчасово не отримані ним послуги до моменту відновлення їх надання.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання (неналежне виконання) зобов’язань, встановлених цим Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України, зокрема пунктів 37 та 40 Правил, та вимог, встановлених домовленостями Сторін.

6.2. Відповідальність за правильне підключення Кінцевого обладнання та налагоджування необхідного програмного забезпечення зі сторони Абонента при самостійному підключенні несе Абонент.

6.3. У випадку виявлення факту порушення Абонентом п. 4.4.6. цього Договору Оператор не несе відповідальність за ненадання або неналежне надання послуг, а Абонент сплачує Оператору вартість робіт по усуненню пошкоджень, заміні та налаштуванню обладнання згідно затверджених тарифів.

6.4. Оператор не несе відповідальності перед Абонентом за затримки або перебої в роботі, які виникають з причин, які знаходяться поза сферою контролю Оператора, зокрема пошкодження систем передавання на території іншої держави, недоступність серверів, що знаходяться поза адмініструванням Оператора, тощо.

6.5. Оператор не несе відповідальність перед Абонентом за ненадання або неналежне надання Послуг у разі:

  • використання Абонентом Кінцевого обладнання, яке не відповідає вимогам законодавства, є несумісним з мережею Оператора, або порушення вимог інструкцій виробника з використання Кінцевого обладнання
  • здійснення навмисних протиправних або недбалих дій третіми особами (не оператор і не абонент), що призвели до пошкодження телекомунікаційної мережі, обладнання і унеможливлення виконання умов договору про надання послуг доступу до мережі інтернет (наприклад, роботи по озелененню або спилу дерев, укладення асфальту, заміна стовпів на яких кріпиться кабель доступу до мережі інтернет, будівельні роботи, дорожньо транспортна пригода, викрадення телекомунікаційного обладнання або кабелю, пошкодження обладнання, кабелю, лінійних та станційних споруд з хуліганських і інших мотивів, несанкціоноване втручання в обладнання або підключення до обладнання, кабелю та інші дії третіх осіб, що призвели до невиконання умов договору оператором)
  • настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), визначених п.2 ст.14-1 ЗУ «Про торгово-промислові палати в Україні» а саме:
    • природні явища – наприклад, виняткові погодні умови та стихійні лиха (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання та зсув ґрунту і інші явища)
    • обставини соціального (публічного) характеру – наприклад, страйк, локаут, дія суспільного ворогу, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, масові заворушення, громадська демонстрація
    • дії влади – наприклад, зміна діючого законодавства, що регулює надання послуг доступу до мережі інтернет (введення ембарго, заборони, квоти, тощо)
  • вини Абонента встановленої Договором та законодавством.  

6.6. У разі виявлення пошкодження мережі, що сталося з вини Абонента та завдання збитків з його вини, витрати Абонента, пов’язані з усуненням пошкодження, відшкодовуються Абонентом. Факт пошкодження мережі з вини Абонента оформляється актом у двох примірниках, кожний із яких підписується уповноваженими представниками Сторін. У разі відмови Абонента від підписання акта він підписується не менш як двома представниками Оператора.

6.7. Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, якщо це спричинено дією обставин непереборної сили, про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли на них впливати. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин.

6.8. Сторони розв’язують всі можливі спірні питання між ними шляхом переговорів та за взаємним  погодженням.

6.9. Оператор розглядає заяви та скарги Абонента відповідно до закону України «Про звернення громадян»

6.10. У разі, якщо на час звернення до суду будь-якою із Сторін, нижченаведене не буде суперечити законодавству, то буде застосовуватися договірна підсудність, а саме: у випадку недосягнення згоди між Сторонами, спір передається будь-якою зі Сторін на вирішення до суду за місцезнаходженням Оператора.

 

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ДІЇ

 

7.1. Цей Договір є договором приєднання та публічно доводиться до відома всіх Абонентів шляхом його розміщення на Сайті Оператора.

7.2. Строк дії цього Договору починається з моменту укладення (дати Акцепту Абонентом) цього Договору та діє протягом 365 календарних днів.

7.3. У випадку, якщо жодна з Сторін не проінформує іншу Сторону про припинення цього Договору за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати закінчення строку дії цього Договору, дія цього Договору продовжується на кожні наступні 365 календарних днів на тих самих умовах.

7.4. Оператор може в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір, які оприлюднюються на Сайті Оператора за 20 (двадцять) календарних днів до введення в дію таких змін.

7.5. Якщо Абонент не згоден з внесеними Оператором змінами в цей Договір, Абонент повинен припинити отримання Послуг, письмово попередивши про це Оператора. Якщо Абонент по закінченню 20 (двадцяти) денного строку з моменту оприлюднення на Сайті Оператора інформації про внесення змін до цього Договору продовжує користуватись Послугами, це означає, що Абонент згоден із внесеними змінами в цей Договір.

7.6. Абонент може в односторонньому порядку розірвати цей Договір за умови відсутності заборгованості перед Оператором, письмово повідомивши Оператора не менш ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати розірвання цього Договору. У разі наполягання Абонентом на розірванні даного договору на протязі 1 дня, застосовуються норми п. 4.3.1. даного договору.

7.7. Оператор може в односторонньому порядку розірвати цей Договір, письмово повідомивши Абонента за 20 (двадцять) календарних днів до дати розірвання цього Договору за адресою, зазначеною Абонентом при укладені цього Договору.

7.8. У разі порушення Абонентом умов цього Договору та/або законодавства України, Оператор може без попередження в односторонньому порядку розірвати цей Договір.

7.9. Цей Договір достроково припиняє дію у разі анулювання, недійсності, закінчення терміну дії ліцензії на здійснення відповідного виду господарської діяльності у сфері телекомунікацій, про що Оператор не менш ніж за три місяці до припинення дії Договору повідомляє Абонента шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Оператора.

7.10. У разі порушення Абонентом обмежень у користуванні Послугами, що передбачені п. 4.4. цього Договору. При цьому Оператор має право розірвати Договір, попередивши Абонента про це щонайменше за 1 календарний день до розірвання Договору будь-яким доступним засобом зв’язку. За своїм розсудом Оператор може зазначити у попередженні про розірвання Договору строк усунення порушень. У такому випадку при не усуненні Абонентом вчинених порушень, Договір вважатиметься припиненим у вказаний у попередженні строк.

 

8. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

8.1. Сторони зобов'язуються забезпечити актуальність і конфіденційність всієї інформації за цим Договором, включаючи атрибути авторизованого доступу, банківські реквізити, адреси Сторін і інші дані, крім випадків передбачених чинним законодавством України.

8.2. Укладенням цього Договору Абонент засвідчує, що він ознайомлений з умовами цього Договору та нормами законодавства у сфері телекомунікацій, зокрема: Закон України «Про телекомунікації», Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг», Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації «Про затвердження Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг», які розміщені на сайті Оператора.

8.3. Визнання недійсним окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсність всього Договору. У такому випадку Договір продовжує діяти без урахування недійсних положень, а Сторони вносять необхідні зміни до умов цього Договору.

8.4. Укладенням цього Договору Абонент відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надає згоду Оператору на обробку його персональних даних з метою забезпечення реалізації цивільних, господарських, податкових та інших відносин у сфері здійснення господарської діяльності з надання телекомунікаційних та інших послуг, які регулюються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про телекомунікації», Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та іншим законодавством України, Статутом Оператора.

8.5. У всьому іншому, не врегульованому в цьому Договорі, Сторони керуються чинним законодавством України.

 

9. РЕКВІЗИТИ ОПЕРАТОРА

 

ФОП Бурянов К.В,

Поштова адреса: 25006, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Єгорова, буд. 8

Адреса Сайту Оператора: www.imperial.net.ua

тел. (0522) 21-60-06 (тарифікація згідно з умовами тарифного плану),

e-mail: k@imperial.net.ua

Ідентифікаційний код  2938220639

Банківські реквізити: Розрахунковий рахунок:UA423052990000026004015100369 в  АТ КБ "ПриватБанк"